Проблема, над якою працюємо

 

Методична проблема   

Проблема педагогічного колективу школи:

 Особистісно орієнтований підхід у процесі формування інформаційно – комунікаційної і комунікативної компетентностей учнів та виховання в них загальнолюдських та громадянських якостей 

2014 – 2015 навчальний рік

1-й  етап: Теоретичний (вивчення теорії, методики інновацій в освіті):

Мета: ознайомлення педагогічного колективу з ключовими поняттями методичної проблеми школи, визначення тенденцій розвитку педагогічного процесу в рамках реалізації проблеми.

Завдання:

-         Діагностування та анкетування вчителів з метою виявлення труднощів і шляхів реалізації проблеми, визначення рівня готовності до реалізації інноваційної діяльності педагогів

-         Аналіз рівня інформатизації школи до початку реалізації проблеми

-         Визначення рівня комунікаційної компетентності педагогічних працівників

-         Створення системи шкільних інформаційних ресурсів (розробки уроків, методична література, мультимедійні проекти, база даних шкільної бібліотеки, медіатека тощо)

-         Висвітлення тематичної інформації серед учасників навчально-виховного процесу

-         Створення умов для забезпечення охорони здоров'я учнів, їхнього повноцінного фізичного розвитку й формування здорового способу життя

1. Педагогічна рада:

Особистісне зростання вчителя в умовах особистісно орієнтованого навчання та виховання ”;

2. Психолого-педагогічні семінари:

- Творчість учителя як важлива характеристика педагогічної праці;

- Особистісно орієнтований підхід до організації роботи з обдарованими дітьми;

3. Науково-практична конференція:

«Особистісно орієнтований  підхід до росту професійної майстерності  педагогічних працівників навчально-виховного закладу».

4. Семінар – практикум  «Основні вимоги до особистісно орієнтованого уроку».

Очікувані результати: сформувати позитивне ставлення учасників навчально-виховного процесу до реалізації загальношкільної проблеми; мотивувати членів педагогічного колективу до вироблення власного бачення та шляхів реалізації методичної проблеми

2015 – 2016 навчальний рік

2-й  етап: Аналітичний (ознайомлення з нормативною базою освіти, досвідом педагогів-новаторів):

Мета: створення ефективного механізму реалізації проблеми, формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей шляхом упровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій навчання та виховання учнів

Завдання:

-         Розвиток комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу

-         Створення, ведення та поповнення банку даних вчителів , що запроваджують у системі інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології.

-         Вивчення, узагальнення та запозичення педагогічного досвіду з упровадження технологій, розробка та апробація методів, аналіз проміжних результатів

-         Практичне застосування інформаційних технологій в навчально – виховному процесі та управлінській діяльності закладу

-         Формування толерантного шкільного середовища

1. Педагогічна рада:

Використання інноваційних форм і методів у навчанні під час роботи з обдарованими дітьми;

2. Круглий стіл:

Перспективи впровадження Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті;

3. Педагогічні читання «Спадщина педагогів – новаторів»;

4. Психолого-педагогічний семінар: - Інновації на сучасному етапі навчання.

5. Семінар – практикум «Взаємодія вчителя з учнями в умовах особистісно орієнтованого педагогічного процесу».

Очікувані результати: особистісне сприяння та засвоєння учасниками освітнього процесу сутності та науково-теоретичних засад загальношкільної проблеми, практичне використання педагогами досягнень науки, передового педагогічного досвіду, підвищення ефективності самоосвітньої діяльності педагогів

 

2016 – 2017 навчальний рік

3-й етап: Практичний ( вивчення роботи з обдарованими дітьми шляхом аналізу  участі в конкурсах, олімпіадах, творчих та інтелектуальних змаганнях):

Мета: апробація напрацьованого в особистій практиці, рефлексія особистої діяльності.

Завдання:

-         Розробка, апробація та впровадження комплексу методичного забезпечення в навчально-виховний процес

-         Діагностування, аналіз проміжних результатів.

 

1. Науково-практична конференція: Обдарована дитина – виняток чи закономірність?;

2. Педагогічний консиліум: Поглиблене навчання та перспективи розвитку.

3. Самоосвітня діяльність вчителів через осмислення й створення особистої «Я - концепції».

 

 2017 – 2018 навчальний рік

4-й етап: Систематизаційний ( оформлення матеріалів практичного досвіду школи з питань навчання, виховання, участі вчителів у конкурсах, виставках педагогічних технологій ):

 

1. Педагогічна рада: Реалізація інновацій через систему діяльності на уроках;

2. Методична рада: Узагальнення методичних знахідок педколективу;

3. Нарада при директорові: Робота педколективу з нормативними документами МОН України.

 

Очікувані результати: підвищення професійної майстерності, творчого потенціалу педагогів, використання набутого досвіду, реалізація програми в практиці роботи всіх ланок школи

 

 2018 – 2019 навчальний рік

5-й етап: Підсумковий ( підбиття підсумків роботи за всіма напрямами діяльності педа-гогічного колективу школи ):

Мета: вивчення результативності реалізації науково-методичної проблеми

Завдання:

-         Моніторинг результатів, комплексний аналіз результатів дослідження,

-         Узагальнення та оформлення матеріалів.

-         Впровадження результатів дослідження.

-         Створення єдиного інформаційного простору закладу освіти з подальшою інтеграцією в систему відкритої освіту.

 

1. Педагогічний консиліум: Інноваційні технології та результативність їх впровадження;

2. Круглий стіл ( обмін досвідом ): - робота з обдарованими дітьми;

                                                             - підсумки роботи з вищими навчальними закладами;

3. Педагогічна рада Підсумки роботи педагогічного колективу школи  з впровадження технології особистісно орієнтованого навчання  і виховання .

 

Очікуванні результати: підвищення педагогічної майстерності вчителів, підвищення якості освітнього процесу, поширення досвіду роботи школи

 

Проблема методичного кабінету:

Розвиток професійної мобільності педагогів в інноваційному освітньому просторі

І етап
2014-2015н.р.
Модель формування професійної та особистісної мобільності педагога та учня

Мета етапу: Розвиток у педагогів та учнів нового способу  мислення та здатності адаптуватися до змін у суспільстві.

Семінар - практикум

Забезпечення мобільності вчителя шляхом формування фахових компетенцій та розширення змістовного поля їх підготовки.

Засідання методичної ради:

Шляхи розвитку професійно – мобільних кадрів в умовах сучасного освітнього закладу.

Нарад при директорові:

«Діяльність педколективу щодо проектування інноваційного педагогічного простору»

ІІ етап
2015-2016н.р. Компетентнісний підхід до навчання і виховання учнів як важливий компонент професійної мобільності педагогічних працівників

Мета. Формування інтегративної якості особистості, що дозволяє їй бути соціально активною, конкурентоздатною, професійно компетентною, здатною до саморозвитку і модернізації власної діяльності та змін видів діяльності

Семінар - практикум

Мобільність учнів як основа розвитку особистості.

Тренінг

Розвиток педагогічної рефлексії.

Засідання методичної ради:

Формування творчої особистості учня на основі стимулювання професійної мобільності педагога.

 

ІІІ етап

2016-2017н.р. Формування ключових компетентностей засобами інформаційних технологій

Мета. Приєднання до єдиного інформаційного простору в освітніх закладах району

Семінар - практикум

        Формування позивної «Я – концепції» як важливого складника професійної мобільності.

        Шляхи створення інформаційного інноваційного фону в освітньому середовищі школи.

Нарада при директорові:

 «Реалізація мобільності педагогів й учнів у навчально-виховному процесі»

Мікродослідження

«Соціалізація учнівської молоді в позаурочній діяльності»

 

ІV етап
2017-2018н.р. Інноваційна діяльність педагога у системі компетентнісно спрямованої соціальної і життєвої практики в навчальному закладі

Мета. Здатність і готовність особистості досить швидко й успішно опановувати нову технологією, здобувати відсутні знання й уміння, що забезпечують ефективність  професійної діяльності

Проблемні семінари

Шляхи вдосконалення технології педагогічного спілкування і педагогічної діяльності.

Професійна мобільність вчителя як фактор розвитку особистості учня.

Тренінг  Самовизначення в освітній ситуації.

Засідання методичної ради:

        Стан реалізації науково – методичної проблеми «Професійна мобільність учителя».

Нарада при директорові:

        «Про роботу педколективу щодо формування в учнів мотивації навчальної діяльності в сучасних умовах»

        «Про роботу класних керівників щодо вивчення та творчої реалізації науково-методичної проблеми» 

V етап
2018-2019н.р. Проектування педагогічного простору для стимулювання внутрішньої і зовнішньої  мобільності учасників навчально-виховного процесу.

Мета етапу:  Узагальнення та адаптація набутого досвіду роботи

Проблемний семінар

Роль та місце професійної мобільності в кваліфікаційній характеристиці педагога.

Засідання методичної ради:

Науково – методичний аналіз діяльності педколективу в процесі реформування та моделювання освітнього середовища.

Мікродослідження

«Проблема соціалізації особистості: психолого-педагогічний аспект»

Нарада при директорові:

«Про роботу класних керівників щодо вивчення та творчої реалізації науково-методичної проблеми»